Modernizacja budynku techniczno-administracyjno-magazynowego zaplecza technicznego Teatru Wielkiego w Poznaniu przy ul. Polskiej

Poznań: modernizacja budynku techniczno-administracyjno-magazynowego zaplecza technicznego Teatru Wielkiego w Poznaniu przy ul. Polskiej 116

Numer ogłoszenia: 163252 - 2010; data zamieszczenia: 10.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1)
NAZWA I ADRES: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki , ul. Fredry 9, 60-967 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 65 90 200, faks 061 852 74 64.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.opera.poznan.pl

I. 2)
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: modernizacja budynku techniczno-administracyjno-magazynowego zaplecza technicznego Teatru Wielkiego w Poznaniu przy ul. Polskiej 116.

II.1.2)
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3)
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na : - wykonaniu ocieplenia elewacji i dachu, - wykonaniu wentylacji w pomieszczeniach zaplecza technicznego, - wykonaniu instalacji odgromowej, - wykonaniu instalacyjne wod.kan. i co, - wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, (o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych)..

II.1.4)
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.42.10.00-4, 45.26.00.00-7, 45.32.00.00-6, 45.31.00.00-3.

II.1.6)
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7)
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie przewiduje się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3)
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2)
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 robót odpowiadających swoim rodzajem, złożonością i wielkością robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości minimum 1.000.000,0070 zł brutto każda, polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku/budynków (minimalny zakres: ocieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni min.1000,00 m², ocieplenie i/lub remont dachu i lub/stropodachu o powierzchni min. 500,00 m², wymiana stolarki budowlanej o powierzchni min 250,00 m², ), modernizacji instalacji. c.o.(minimalny zakres: wymiana instalacji rozprowadzającej i grzejników w ilości min.100 szt) i wykonanie robót związanych z branżą elektryczną(minimalny zakres: wykonanie instalacji odgromowe)j poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

• III.3.4)
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedłoży wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia i załączy dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje tych osób. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że osoby przewidziane do realizacji zamówienia, tj. : - kierownik robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej , - kierownik robót elektrycznych , - kierownik robót sanitarnych, posiadają uprawnienia do kierowania w/w robót bez ograniczeń i posiadają ważne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

• III.3.5)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę min. 1.200.000,- zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

III.4)
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1)
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

• III.4.2)
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

• III.4.3)
Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
Aprobaty techniczne

III.6)
INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) wypełniony formularz ofertowy b) parafowany na każdej stronie projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ, c) pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca wskazał takie osoby, którymi będzie dysponował; d) wykaz części zamówienia, które zostaną wykonane przez podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje ich udział)

III.7)
Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1)
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2)
KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3)
ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie : a) terminu realizacji jeżeli powodem zmiany są okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy i nie powoduje podwyższenia wynagrodzenia

IV.4)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opera.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki ul. Fredry 9 , 61-701 Poznań (pokój nr 215).

IV.4.4)
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki ul. Fredry 9 , 61-701 Poznań (pokój nr 13).

IV.4.5)
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17)
Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie