Zapowiedzi

Poznań, dnia 25 sierpnia 2014 r.
Nr  sprawy : FK-332/10/14       
                    

    
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Poznaniu informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)   na usługi załadunkowe, wyładunkowe i transport dekoracji teatralnych oraz prace porządkowe wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę :

LKW SERWIS Krystyna Twarkowska
ul. Zgoda 54; 60 - 122 Poznań


Jedynym kryterium wyboru była cena.

W postępowaniu  złożono tylko jedną ofertę.

Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.     

Poznań, dnia 11 sierpnia 2014 r.
FK-332/09/14

                                    

Informacja  o wyniku postępowania przetargowego na dostawę profesjonalnego sprzętu akustycznego wyposażenia sceny.

          
          
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmian.) informuję, że w prowadzonym przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę profesjonalnego sprzętu akustycznego tj. mikrofonów, interfejsów,  głośników odsłuchowych oraz akcesoriów   została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę :

ProfiAudio sp. z o.o. ul. Dolomitowa 32 05-077 Warszawa-Wesoła.

W postępowaniu  złożono  1 ważną ofertę.

Jedynym kryterium wyboru była cena ofertowa.

Zamawiający informuje, iż umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp., bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.


 

     
Poznań, dnia 28 lipca  2014 r.
FK-332/08/14                              
      


Informacja  o wyniku postępowania przetargowego na dostawę profesjonalnego sprzętu akustycznego wyposażenia sceny.

          
          
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmian.) informuję, że w prowadzonym przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu akustycznego wyposażenia sceny  została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę :

M. Ostrowski, spółka jawna, al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław.

W postępowaniu  złożono  2 ważne oferty, które zostały ocenione przez Komisję Przetargową uzyskując następującą ilość punktów :

oferta nr 1 
M. Ostrowski, spółka jawna, al. Armii Krajowej 5
50-541 Wrocław                              - 100 pkt.                                    

oferta nr 2
Zeman Audio Marcin Tymanowski, ul. Kołłątaja 2 m. 62
97-300 Piotrków Trybunalski            - 83,28 pkt.
 
   
Jedynym kryterium wyboru była cena ofertowa.
 

Zamawiający informuje, iż umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp., bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.
     


 Poznań, dnia 17 czerwca 2014 r.
FK-332/07/14


Informacja  o wyniku postępowania przetargowego na dostawę sprzętu oświetleniowego.

          
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję,
że w prowadzonym przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
w Poznaniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę sprzętu oświetleniowego została wybrana  oferta złożona  przez

Elwolight F.H.U.Elwo-Light Piotr Wojtas,
os. 2 Pułku Lotniczego 28A lok. 2, 
31-869 Kraków.
                       
W postępowaniu  złożono tylko 1 ofertę.
 
Jedynym kryterium wyboru była cena ofertowa.

Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.

     


 

Poznań, dnia 10 czerwca 2014 r.
FK-332/06/14                                   
                        
                       

Informacja  o wyniku postępowania przetargowego na wydzielenie pożarowe przestrzeni pod widownią.


          
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz.759 z późn. zmian.) informuję, że w prowadzonym przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - wydzielenie pożarowe przestrzeni pod widownią została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę – . P.P.H.U. KWZ Wojciech Kucner, 64-820 Szamocin, Laskowo, ul. Ustronie 2

W postępowaniu  złożono  3 ważne oferty, które zostały ocenione przez Komisję Przetargową uzyskując następującą ilość punktów :

oferta nr 1
Ciepłownik  Ekoinwestycje Sp. z o.o. sp.k.;
62-064 Plewiska, ul. Grunwaldzka 475         - 228,23
                                             
oferta nr 2
P.P.H.U.„Iskra” Sp. z o.o.,
61-022 Poznań, ul. Krańcowa 11                  - 276,58
       
oferta nr 3                           
P.P.H.U. KWZ Wojciech Kucner,
64-820 Szamocin, Laskowo, ul. Ustronie 2   - 300,00
 
Jedynym kryterium wyboru była cena ofertowa.

Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.


     

 

 


 
Poznań, dnia 20 grudnia  2013 r.       
Nr sprawy: FK-332/33/13     Informacja o wyniku postępowania przetargu nieograniczonego na usługę sprzątania w budynku Teatru oraz sprzątanie terenów zewnętrznych.


1.    Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 9.08.2013 r. poz.907 z późn. zmian.) informuję, że w prowadzonym przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania w budynku Teatru oraz sprzątanie terenów zewnętrznych

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę - FIDO Agata Hołysz, ul. Rubież 41; 61-612 Poznań.

Oferta otrzymała największą ilość punktów – 300.

Jedynym kryterium wyboru była cena ofertowa.

2.   W postępowaniu oceniono oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców :

Nr oferty          Nazwa i adres wykonawcy  Ilość
przyznanych
punktów
 1  „SOGAMA” Sp.z o.o ,
ul. Kniejowa 2a, 44-117 Gliwice
   192,53
 2  „RIDO" - S.C., os. B.Śmiałego 20/5;
 60-682 Poznań
   265,62
 3  „Fido” Agata Hołysz, Rubież 41,
  61-612 Poznań
   300,00
 4  „CLAR SYSTEM” S.A., ul. Janickiego 20 b;
  60-542 Poznań
   188,01
 5  „Ferro” Sp.z o.o. ul. Kacza 17/22;
  60-106 Poznań 
   94,71


 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia  przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
        


                                  

Poznań, dnia 2 grudnia  2013 r.       
Nr sprawy: FK-332/29/13      Ogłoszenie wyników postępowania na dostawę energii elektrycznej w roku 2014 dla Teatru Wielkiego w Poznaniu.


Dyrekcja Teatru Wielkiego w Poznaniu informuje, że  w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 9.08.2013 r. poz.907 z późn. zmian.)  na dostawę energii elektrycznej w roku 2014 dla Teatru Wielkiego w Poznaniu wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę :

ENEA  S.A. ,
ul. Strzeszyńska 58;
60-479 Poznań.

W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

Jedynym kryterium wyboru była cena ofertowa.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 1a  ustawy – Prawo zamówień publicznych bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej
 

 

 

 


                                            
Poznań, dnia 16 października 2013 r.
Nr  sprawy : FK-332/25/13   


 Wynik postępowania przetargu nieograniczonego na produkcję materiałów wydawniczych


      Dyrekcja Teatru Wielkiego w Poznaniu informuje, że  w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759, z późn.zmian.)  na produkcję materiałów wydawniczych   wybrano ofertę złożoną przez

Wykonawcę :


Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak  sp.j. ul. Piwna 1; 61-065   Poznań.


W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.


Jedynym kryterium wyboru była cena.

Zamawiający informuje, iż umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta  bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 a ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 


                

Poznań, dnia 2 września 2013 r.
Numer sprawy:FK-332/19/13      
                              
                         

 Wynik postępowania przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz monitorów.


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz.759 z późn. zmian.) informuję, że w prowadzonym przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz monitorów  

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

SAD Sp. z o.o.; ul. Puławska 107,02-595 Warszawa.

W postępowaniu  złożono n/w oferty, które zostały ocenione przez Komisję Przetargową uzyskując następującą ilość punktów:

1)    oferta nr 1                             -    300,00 pkt.
  SAD Sp. z o.o.; ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa
    
2)    oferta nr 2                             -    280,14 pkt.
  CPU ZETO Sp. z o.o.; ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra    
     
3)    oferta nr 3                            -    276,06 pkt.
  Infocentrum Sp. z o.o. Centrum Informatyki i Telekomunikacji
  Firmy H.Cegielski; ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 230, 61-485 Poznań
    
4)       oferta nr 4                             -    279,03 pkt.
 VOL Sp. z o.o. spółka komandytowa; ul. Dąbrowskiego 553,
 60-451 Poznań
    
5)      oferta nr 5                            -    267,47 pkt.
  Hardsoft Telekom; ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań

6)      oferta nr 6                            -    265,69 pkt.
TR BROADCAST Sp. z o.o; ul. Kopanina 85, 60-105 Poznań


Jedynym kryterium wyboru była cena ofertowa.

Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.
                     

Poznań, dnia 9 sierpnia 2013 r.
Nr sprawy: FK-332/17/13
Ogłoszenie o wyniku postępowania na usługi załadunkowe, wyładunkowe i transport dekoracji teatralnych oraz prace porządkowe


 Dyrekcja Teatru Wielkiego w Poznaniu informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759, z późn.zmian.)   na usługi załadunkowe, wyładunkowe i transport dekoracji teatralnych oraz prace porządkowe wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę :
         
LKW SERWIS Krystyna Twarkowska
ul. Zgoda 54; 60 - 122 Poznań


        
Cena oferty brutto za 1 m-c kalendarzowy : 40.794,30 zł

Jedynym kryterium wyboru była cena.

W postępowaniu  złożono tylko jedną ofertę.

Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.

 


 

Poznań, dnia 31 lipca 2013 r.
Nr sprawy: FK-332/17/13           
                   


Wynik postępowania przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz monitorów.


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz.759 z późn. zmian.) informuję, że w prowadzonym przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz monitorów. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

 


„YAMO” Sp. z o.o. Oddział Katowice, 50-541 Wrocław;   Al. Armii Krajowej 4A lokal 7M.W postępowaniu  złożono dwie ważne oferty, które zostały ocenione przez Komisję Przetargową uzyskując następującą ilość punktów :

Oferta nr 1
ZYCOM Polska Sp. z o.o., ul. Puszczyka 9;  02-785 Warszawa - 264,97 pkt.

Oferta nr 2
 „YAMO” Sp. z o.o. Oddział Katowice, 50-541 Wrocław,
   Al. Armii Krajowej 4A lokal 7M  - 300,00 pkt.Jedynym kryterium wyboru była cena ofertowa.Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.
 

 

Poznań, dnia 11 lipca 2013 r.
Nr sprawy : FK-332/16/13                                     

                       

 Wynik postępowania przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu multimedialnego.


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz.759 z późn. zmian.) informuję, że w prowadzonym przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu multimedialnego  Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

„M.Ostrowski spółka jawna”, al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław.

  W postępowaniu  złożono dwie ważne oferty, które zostały ocenione przez Komisję Przetargową uzyskując następującą ilość punktów :

Oferta nr 1  
 „M.Ostrowski” spółka jawna, al. Armii Krajowej 5;                           50-541 Wrocław                                                       - 300,00 pkt.
Oferta nr 2 
 DDS Media Sp. z o.o., ul. Chełmska 21;                                         00-724 Warszawa                                                     - 298,58 pkt.

Jedynym kryterium wyboru była cena ofertowa.

Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.
 
Poznań, dnia 26 czerwca  2013 r  
Nr sprawy : FK-332/13/13               
                                      .
                   


 Wynik postępowania przetargu nieograniczonego
na wykonanie systemu sterowania stycznikami oraz urządzeniami wchodzącymi w skład oświetlenia scenicznego.Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz.759 z późn. zmian.) informuję, że w prowadzonym przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie systemu sterowania stycznikami oraz urządzeniami wchodzącymi w skład oświetlenia scenicznego  Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę:
LTT Spółka z o.o, ul. Łopuszańska 20; 02-220 Warszawa

W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

Jedynym kryterium wyboru była cena ofertowa.
          
Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy- Pzp zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.
    

Poznań, dnia 26 czerwca  2013 r

Nr sprawy : FK-332/15/13                                                        .

                      

 Wynik postępowania przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu multimedialnego.


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz.759 z późn. zmian.) informuję, że w prowadzonym przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawe sprzętu multimedialnego  Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę: „M.Ostrowski spółka jawna”, al. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław.

W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

Jedynym kryterium wyboru była cena ofertowa.
          
Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy- Pzp zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.

 


 

Poznań, dnia 20 czerwca  2013 r
Nr sprawy : FK-332/09/13
Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu oświetleniowego.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz.759 z pózn. zmian.) informuje, e w prowadzonym przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawe sprzetu oswietleniowego Zamawiajacy dokonał wyboru oferty złoonej przez Wykonawce: Firma Handlowo-Usługowa ELWOLIGHT Piotr Wojtas; os. 2 Pułku Lotniczego 28A lok. 2; 31- 869 Kraków.

W postepowaniu złoono tylko jedna oferte.

Jedynym kryterium wyboru była cena ofertowa.

Zamawiajacy informuje, i umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp zostanie podpisana z wybranym Wykonawca bez zachowania terminów na wniesienie srodków ochrony prawnej

 


Poznań, dnia  4 marca  2013 r.
Nr sprawy : FK-332/02/13           Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargu nieograniczonego
na usługę sprzątania w budynku Teatru oraz sprzątanie terenów zewnętrznych.


1.   Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz.759 z późn. zmian.) informuję, że w prowadzonym przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania w budynku Teatru oraz sprzątanie terenów zewnętrznych Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę - RIDO S.C., Os. B.Śmiałego 20/5;  60-682 Poznań.
Oferta otrzymała największą ilość punktów

Jedynym kryterium wyboru była cena ofertowa.
 

 

 

 2.  W postępowaniu oceniono oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców :
     

Nr oferty          Nazwa i adres wykonawcy  Ilość
przyznanych
punktów
 1  „ASTRA Grupa Astra Plus” Sp.z o.o ,
ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań
 159,03
 2  „FIDO - Agata Hołysz”, ul. Rubież 41;
 61-612 Poznań
 219,51
 3  „CLAR SYSTEM” S.A., ul. Janickiego 20 b;
  60-542 Poznań
 182,42
 4  „RIDO” S.C. Osiedle Bolesława 
 Śmiałego  20/5   60-682 Poznań
 300,00
 5  „SOGAMA” Sp.z o.o. ul. Kolejowa 2a;
 44-117 Gliwice  
 236,40
 6  „ALKOM” Sp. z o.o. ul. Północna 1, 
  61-719 Poznań
 52,97
 7  „KAROR-BIS” Sp. z o.o., 
 ul. Unii Europejskiej 4,
 86-050 Solec Kujawski
 171,01
 8

„JUROM” Roman Urbaniak,
ul. Winogrady 145/1, 61-626 Poznań

 198,00
 9 Agencja Detektywistyczna i Ochrony „JOKER”
Sp. z o.o., al. Wielkopolska 36,
60-608 Poznań
 158,04                 Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a
     ustawy – Prawo zamówień publicznych
  
     Zgodnie z art. 27 ust.2  Prawa zamówień publicznych prosimy o niezwłoczne potwierdzenie
     otrzymania niniejszej informacji.

 


Otrzymują :

1.  „ASTRA Grupa ASTRA Plus” Sp. z o.o. ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań.
2.  „FIDO - Agata Hołysz”, ul. Rubież 41; 61-612 Poznań.
3.  „CLAR SYSTEM” S.A., ul. Janickiego 20 b; 60-542 Poznań.
4.  „RIDO” S.C. os.Bolesława Śmiałego 20/5,60-682 Poznań.
2. SOGAMA Sp.z o.o. ul. Kol
5.  „SOGAMA” Sp.z o.o. ul. Kolejowa 2a, 44-117Gliwice.
 20/5
6.  „ALKOM” Sp. z o.o. ul. Północna 1, 61-719 Poznań.
7.  „KAROR-BIS”  Sp. z o.o., ul. Unii Europejskiej 4, 86-050 Solec Kujawski.
8.  „JUROM” Roman Urbaniak, ul. Winogrady 145/1, 61-626 Poznań.
9.  Agencja Detektywistyczna i Ochrony „JOKER” Sp. z o.o.
     al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań.

 
 


Poznań, dnia 2 stycznia 2013 r.
Nr  sprawy : FK-332/18/12        

          

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Poznaniu informuje, że  w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759, z późn.zmian.) na produkcję materiałów wydawniczych w roku 2013  wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 


Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak  sp.j. ul. Piwna 1;
61-065 Poznań.

 


W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

 


Jedynym kryterium wyboru była cena.

 

Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 a ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

 


 

Poznań, dnia 5 października 2012 r.
FK-332/12/2012                         

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Poznaniu informuje, że  w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.-Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz.759 z późn. zmian.)  na dostawę energii elektrycznej w roku 2013 dla Teatru Wielkiego w Poznaniu wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę : 

 

ENEA  S.A. , ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań za cenę brutto : 249.209,22  PLN

 

W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. 

 

Jedynym kryterium wyboru była cena ofertowa.

 

Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 1a  ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

Poznań, dnia 8 sierpnia 2012 r.
FK-332/11/12

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 


Dyrekcja Teatru Wielkiego w Poznaniu informuje, że  w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759, z późn.zmian.) na usługi załadunkowe, wyładunkowe i transport dekoracji teatralnych oraz prace porządkowe wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę :
 

LKW SERWIS Krystyna Twarkowska
ul. Zgoda 54; 60 - 122 Poznań

 

Cena oferty brutto za 1 m-c kalendarzowy : 40.794,30 zł


Jedynym kryterium wyboru była cena.

 

Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

 


  

Poznań, dnia  11 maja  2012 r.
FK-332/09/12        

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Poznaniu informuje, że  w wyniku  rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759, z późn.zmian.) na dostawę i montaż pilarki formatowej  z osprzętem Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę :


 

Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński,
os. Łokietka 11/30 ,61-616 Poznań.

 


Cena oferty: 56.149,50 zł brutto.

 


Jedynym kryterium wyboru była cena ofertowa.

 


W postępowaniu złożono jedna ofertę. 

 


Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych .

 

 


 

Poznań, dnia 25 kwietnia  2012 r. 
Nr  sprawy : FK-332/08/12     

 

               
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 


Dyrekcja Teatru Wielkiego w Poznaniu informuje, że  w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759, z późn.zmian.) na dostawę i montaż frezarki uniwersalnej  wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę :


KMA – Maszyny Magdalena Kukorowska,
 Artur Kozaryn s.c.,
66-400 Gorzów Wlkp., ul. 9 Maja 23A/3

Cena oferty brutto : 46.500,00 zł


Jedynym kryterium wyboru była cena.


W postępowaniu ocenie podlegały  oferty złożone przez n/w Wykonawców:

 


Nr oferty
Nazwa  i adres wykonawcy Cena brutto w zł Ilość przyzna-
nych punktów
1 EUROMETAL Sp. z o.o.,
80-297 Banino k/Gdańska, Miszewo 41
66.420,00  210,03
2 KMA – Maszyny Magdalena Kukorowska,
 Artur Kozaryn s.c.,66-400 Gorzów Wlkp.,
ul. 9   Maja 23A/3
  
46.500,00
300,00

 


Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych .

 


 

FK– 332/03/12 
Poznań, dnia 23 marca  2012 r.

  
       

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Poznaniu informuje, że  w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759, z późn. zm. ) na „ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Teatru Wielkiego w Poznaniu wybrano oferty Wykonawców :

 
Do realizacji części „ A” zamówienia:


InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Poznań;
60-589 Poznań, ul. Piękna 58,
za cenę :

- 292 534,47 zł

 

Ocenie podlegały  oferty złożone przez n/w wykonawców.

   

 

  Cena za 3 lata 
 
Oferta nr 1 

292 534,47 zł 
 

Oferta nr 2  381 918,00 zł 
 
Oferta nr 3 315 827,10 zł 
 

 

 
 Oferta nr 1 - InterRisk S.A. Vienna Insurance Group
 60-589 Poznań, ul. Piękna 58, 

 

Czynnik Waga  Ocena  Ocena ważona
Cena 0,80  100,00    80,00   
Ryzyka dodatkowe 0,20 55    11,00   
RAZEM PUNKTÓW      91


   
   
Oferta nr 2 - Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
61-719 Poznań, ul. Gen. Kutrzeby 12a/101,  

 

Czynnik Waga  Ocena  Ocena   ważona
Cena 0,80 76,60  61,28
Ryzyka dodatkowe 0,20  47    9,40  
RAZEM PUNKTÓW     70,68  

                
   
   
Oferta nr 3 - Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
61-168 Poznań, ul. Rataje 164 

 

Czynnik   Waga  Ocena  Ocena ważona
 
Cena 0,80 92,62    74,10   
Ryzyka dodatkowe 0,20 53    10,60   
RAZEM PUNKTÓW       84,70    
 

 

-2-


Do realizacji części „B” zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę :

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, 61-168  Poznań, ul. Rataje 164,za cenę :

- 15 000,00 zł

 

Ocenie podlegały  oferty złożone przez n/w wykonawców.

 

 

  Cena za 3 lata  
Oferta nr 1  -  
 
Oferta nr 2 27 000,00 zł  
 
Oferta nr 3   15 000,00 zł  
 


          
    
Oferta nr 1 - InterRisk S.A. Vienna Insurance Group, 60-589 Poznań, ul. Piękna 58
Wykonawca nie złożył oferty na część B zamówienia. 
   
    
Oferta nr 2 - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A.
61-719 Poznań, ul. Gen. Kutrzeby 12a/101,   

 

Czynnik  Waga  Ocena  Ocena ważona 
 
Cena  0,80 55,56   44,44  
Ryzyka dodatkowe 0,20 60    12,00  
RAZEM PUNKTÓW       56,44   


                    
               
Oferta nr 3 - Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
61-168 Poznań, ul. Rataje 164  

 

Czynnik  Waga  Ocena  Ocena ważona 
 
Cena  0,80 100,00   80,00   
Ryzyka dodatkowe 0,20  60   12,00  
RAZEM PUNKTÓW         92,00  


         
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 a
ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

 


  

 Nr  sprawy : FK-3331/01/12                    
Poznań, dnia 7 lutego 2012 r. 
 

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Poznaniu informuje, że  w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759, z późn.zmian.) na usługę sprzątania w budynku Teatru oraz sprzątanie terenów zewnętrznych wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę :
RIDO S.C., Os. B. Śmiałego 20/5 60-682 Poznań
Cena oferty brutto : 126.373,44 zł

 


Jedynym kryterium wyboru była cena.

 


W postępowaniu ocenie podlegały oferty złożone przez n/w Wykonawców:

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją przedstawia poniższa tabela.

 
Nr oferty  Nazwa  i adres wykonawcy Cena
brutto w zł 

Ilość przyzna-
nych punktów
 

1. „SOGAMA” Sp.z o.o. ul. Kolejowa 2a
 44-117 Gliwice
141.887,82  267,20 
 
2. "RIDO” S.C. Osiedle Bolesława Śmiałego 20/5
 60-682 Poznań
126.373,44 300,00
 
3. Usługi Wielobranżowe „Czystość”
ul. Słoneczna 15; 64-400 Nowe Oborzyska 
611.139,67  62,04
4. „CLAR SYSTEM” S.A., ul. Janickiego 20 b
60-542 Poznań 
 144.309,00   262,71 
5. Usługi Wielobranżowe Paweł Matuszak
Os.Piastowskie 9/19 61-147 Poznań 
530.908,01   71,41

 

 

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą wskazanym w pkt.1 zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Pzp.

 


 

 

 

 

Nr sprawy: FK– 3331/14/2011                                                  
Poznań, dnia 2 stycznia 2012 r.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Dyrekcja Teatru Wielkiego w Poznaniu informuje, że  w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759, ze zmian.)  na produkcję  materiałów wydawniczych w 2012 roku
wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę :

Zakład Poligraficzny  Moś i Łuczak sp.j., ul. Piwna 1, 61-065 Poznań.
Cena oferty brutto : 175.275,00  zł.

 

W postępowaniu  złożono tylko jedną ofertę, wykonawcy jw.


Jedynym kryterium wyboru była cena.

 
Umowa  zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 a ustawy – Prawo zamówień publicznych

 


  

Nr sprawy: FK-3331/13/2011                               
Poznań, dnia 7 grudnia 2011 r.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Poznaniu informuje, że  w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.-Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r.
Nr 113 , poz.759 z późn. zmian.)  na dostawę energii elektrycznej w roku 2012 dla Teatru Wielkiego w Poznaniu wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę :
ENEA  S.A. , ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań za cenę brutto: 361.767,68 zł.


 W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.


Jedynym kryterium wyboru była cena ofertowa.

 

Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 


 

 Nr sprawy: FK-3331/12/2011
Poznań, dnia 18 października 2011 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Poznaniu informuje, że  w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759, z późn.zmian.)  na wykonanie nasadzeń drzew i ich pielęgnację  na terenie parku im. H. Wieniawskiego wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
GARTE S.C. Os.T.Działyńskiego 1E/75; 
62-020 Swarzędz za cenę brutto: 58.141,80 zł

Jedynym kryterium wyboru była cena.

W postępowaniu ocenie podlegały oferty złożone przez n/w Wykonawców.
 

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją przedstawia poniższa tabela:
Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto w zł

Ilość przyznanych
punktów

1 Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk S.J. 62-023 Gądki; ul. Porannej Rosy 3, Kamionki 74.638,80 233,69
2 Park-M Sp. z o.o.; ul. Piaski 12;
33-340 Stary Sącz
93.683,02 186,19
3 Ogrody z Koszałką Maria Koszałka;
64-111 Lipno, Klonówiec 4B
114.501,60 152,34
4 SIAL S.J. W.Kimber, B.Kimber
ul. Boguchwały 1, 71-531 Szczecin
162.648,00 107,24
5 Z-d Zieleni „STAGROS” Stanisław Szubert, ul.Poznańska 64;
62-040 Puszczykowo
74.876,16 232,95
6 GARTE S.C., os. T. Działyńskiego 1E/75; 62-020 Swarzędz 58.141,80 300,00

 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 


Nr sprawy: FK-3331/11/2011           
Poznań, dnia 13 października 2011 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Poznaniu informuje, że  w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.-Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759, z późn.zmian.)   na usługi załadunkowe, wyładunkowe i transport dekoracji teatralnych wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
LKW SERWIS Krystyna Twarkowska
ul. Zgoda 54; 60 - 122 Poznań
Cena oferty brutto za 1 m-c kalendarzowy: 38.634,30 zł

W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
Jedynym kryterium wyboru była cena.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 

 


Nr sprawy: FK-3331/07/2011   WRPO  M
Poznań, dnia 10 sierpnia  2011 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Poznaniu informuje, że  w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004.-Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113 , poz.759 z późn. zmian.) na dostawę i montaż nowych reflektorów oświetlenia scenicznego w lożach bocznych w ramach projektu WRPO pn.
”Modernizacja i renowacja widowni zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego  im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu”, wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

Piotr Wojtas Artykuły Wyposażenia Scenicznego i Estradowego Firma Handlowo-Usługowa Elwo - Light
os. 2 Pułku Lotniczego 28A/2  31-869 Kraków   
za cenę brutto: 194.423,64  zł.

W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
Jedynym kryterium wyboru była cena ofertowa.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonaw

 « 2/2 »